Ochrana osobních údajů

Prohlášení k ochraně osobních údajů společností INTERVET, s.r.o. na internetu a v mobilních aplikacích 

S účinností od: září 2007

aktualizace: leden 2015

Ochrana osobních údajů společností INTERVET, s.r.o. (dále jen „Intervet“) na jejích webových stránkách a mobilních aplikacích je vedena snahou vybudovat důvěru mezi společností a návštěvníky (uživateli) webových stránek a uživateli mobilních aplikací, a to na základě poskytování pravdivých informací. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Abychom byli schopni lépe chránit vaše soukromí, chceme vás seznámit se systémem ochrany osobních údajů na internetu a v mobilních aplikacích. V tomto oznámení je popsáno, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jakým způsobem používáme informace o vaší osobě, jak je chráníme a jaké máte možnosti využívání těchto informací.

Společnost Intervet postupuje v souladu s platnými právními předpisy, včetně programu tzv. bezpečného přístavu podle práva EU (Safe Harbor framework), který je uplatňován Ministerstvem průmyslu a obchodu USA při shromažďování, používání a nakládání s údaji z Evropské unie.

Osobní údaje

Informace, které shromažďujeme od návštěvníků

Návštěvník, který navštíví naše webové stránky, má přístup na domovskou stránku našeho webu a může procházet některé jeho části, aniž by musel dávat k dispozici své osobní údaje, včetně e-mailové adresy. Sledujeme informace poskytované vaším prohlížečem (browserem), včetně webové stránky, odkud se přihlašujete (označovaná jako URL adresa), typu vámi používaného prohlížeče, času a data přístupu a dalších informací, podle kterých vás však není možné identifikovat. Na některých z našich stránek je nutné se pro přístup do určitých jejich částí registrovat.

Kromě toho shromažďujeme informace o vašem počítači, které jsou automaticky zaznamenávány naším webovým serverem, jako je IP adresa a jméno domény. Pokud poskytnete své osobní údaje, můžeme použít informace o webovém serveru a prohlížeči k individuálnímu nastavení našich nabídek a prezentací.

Informace, které shromažďujeme při vaší registraci

Návštěvníci, kteří chtějí využívat služeb na některých částech našich webových stránek, jsou požádáni o poskytnutí osobních údajů, včetně kontaktních údajů, e-mailové adresy i důvěrných informací, jako je číslo kreditní karty, a dalších informací o jejich osobě, jako je pohlaví a věk. V některých případech vás můžeme požádat o další kontaktní informace, jako je jméno a telefonní číslo rodinného příslušníka nebo jiné blízké osoby, a to za účelem získaní náhradního kontaktního údaje. V registračním okně je zcela jasně zvýrazněno, které informace jsou pro registraci nutné a které informace jsou nepovinné a mohou být poskytnuty dobrovolně. Před shromažďováním osobních údajů si stránky vyžádají váš souhlas.

Pokud jste lékař nebo jiný zdravotnický pracovník , budete požádáni o poskytnutí informace o vašem pracovišti a kontaktního údaje.

Informace z jiných zdrojů

Můžeme také shromažďovat údaje o lékařích a jiných zdravotnických pracovnících, kteří se registrují na našich webových stránkách z jiných zdrojů, abychom si ověřili jejich profesi a totožnost. V některých případech, zvláště pokud žádáme zákazníky o poskytnutí důvěrných informací, jako je číslo jejich kreditní karty v souvislosti s vyřízením jejich objednávky a nákupu, kontaktujeme finanční ústavy či úvěrové společnosti, abychom si údaje o kreditních kartách ověřili.

Občas můžeme doplnit databázi našich uživatelů o legálně získané informace od třetích osob. Některé z těchto informací mohou identifikovat konkrétní osoby, např. prostřednictvím změny adresy.

Ostatní informace

Shromažďujeme také informace, které nám dobrovolně poskytujete na našich webových stránkách, jako jsou demografické údaje, informace o zdravotním stavu získané na základě různých dotazníků a průzkumů, a také informace, které nám poskytujete ve formě zpětné vazby. Například na některých webových stánkách nabízíme systémy hodnotící zdravotní stav, které se dotazují přihlášené osoby na její zdravotní problémy, např. typ alergie.

Můžeme vás také požádat o poskytnutí dalších informací, jako je e-mailová adresa, pokud chcete dostávat aktuální informace a oznámení, nebo za účelem vyřizování stížností či dotazů.

Pomocí různých technologií, jako jsou cookies a internetové tagy,se shromažďují  také neosobní údaje.

Odkazy na jiné webové stránky a mobilní aplikace

Naše webové stránky a aplikace obsahují odkazy na jiné webové stránky a aplikace, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Intervet. Rádi bychom vás upozornili, že v tomto případě společnost Intervet neodpovídá za způsob zacházení s osobními údaji na těchto webových stránkách a aplikacích. Upozorňujeme vás, abyste při opouštění našich webových stránek byli opatrní a pečlivě si přečetli ustanovení o zacházení s osobními údaji na konkrétní webové stránce.

Oznámení o zacházení s osobními údaji zde uvedené se týká pouze našich webových stránek a mobilních aplikací.

Používání a zpřístupnění osobních údajů

Agregace dat

Shromažďujeme souhrnná data o návštěvnících našich stránek za účelem vývoje produktů a služeb i zlepšení způsobu fungování stránek. Používáme také marketingové analýzy. Můžeme poskytovat údaje třetím osobám získané na našem webu v agregované formě, z níž jsou osobní údaje odstraněny (včetně e-mailových adres). Sbíráme údaje z mnoha jednotlivých záznamů, přičemž odstraňujeme všechna data, kterými lze identifikovat jednotlivé uživatele.

Marketing

Vámi poskytované osobní údaje, včetně e-mailové adresy, používáme za účelem splnění vašich požadavků, poskytování informací, produktů a služeb, a také abyste měli přístup ke svému registrovanému účtu.

Vámi poskytované osobní údaje, včetně e-mailové adresy, používáme pouze za účelem, ke kterému jste své údaje poskytli, jako je registrace k poskytnutí služby, poskytnutí reklamní nabídky nebo informace, nákup produktů, vyplňování dotazníků a průzkumů apod. Na některých webových stránkách a aplikacích získáváme údaje o věku uživatelů, abychom zajistili, že neshromažďujeme údaje o dětech mladších 13 let. Na základě informací, které od vás získáme, můžeme lépe zaměřit náš marketing a informace o zdraví. Pokud jste například muž, obdržíte informace týkající se mužů, přičemž ženám se tyto informace nezasílají. Nebo jste-li lékař, o němž víme, že se zaměřuje na alergologii, můžete od nás dostat informace o nových přístupech v léčbě alergií. Zasíláme vám informace, o nichž víme, že vám mohou být užitečné, včetně informací o produktech společnosti Intervet.

Na základě znalosti vašeho zájmu můžeme naše webové stránky upravit podle individuálních potřeb daného uživatele. Například na základě informací, které s námi sdílíte, které jsme zjistili na základě vašich předchozích návštěv nebo které máme k dispozici prostřednictvím jejich sdílení s třetími osobami, můžete získat přístup k různým článkům na různých místech našeho webu.

Všude tam, kde se na našem webu setkáte s uvedením osobních údajů různých uživatelů, byly tyto údaje poskytnuty s jejich souhlasem. Pokud používáte vývěsku s odesíláním různých položek na prodej nebo podobná otevřená fóra na webu společnosti Intervet, vezměte na vědomí, že veškeré osobní údaje, které k  těmto účelům poskytnete, budou přístupné ostatním uživatelům fóra, kteří by vám na jejich základě mohli zasílat nevyžádaná obchodní sdělení. Nemůžeme nést  odpovědnost za zajištění důvěrného zacházení s osobními údaji, které jste sami na těchto fórech poskytli.

Neprodáváme, nesdílíme a neposkytujeme vaše osobní údaje (včetně e-mailových adres) třetím osobám k marketingovým či jiným účelům nebo za podmínek odlišných od Prohlášení k ochraně osobních údajů společností Intervet na internetu a v mobilních aplikacích.

Budeme sdílet osobní údaje (včetně e-mailových adres) se třetími subjekty, které pro nás zprostředkovávají určité služby, jako je zpracování transakcí s platebními kartami, poštovní služby, e-mailové služby nebo poskytování webhostingu, vždy však pouze za účelem provádění určitých a předem definovaných úkolů. Občas můžete poskytovat své osobní údaje třetí osobě, která společnosti Intervet poskytuje určitou službu, přímou cestou. Tato třetí strana může například zpracovávat nebo shromažďovat osobní údaje prostřednictvím webových stránek zřízených společností Intervet, na kterých se tyto údaje shromažďují za účelem splnění požadavků uživatelů ohledně informací o produktech společnosti Intervet. Tyto společnosti zprostředkovávají tuto službu pro Intervet, přičemž se musí písemně zavázat, že budou zacházet s osobními údaji v souladu s pravidly stanovenými společností Intervet.

Na našich webových stránkách budeme také sdílet vaše osobní údaje s oddělením vývoje našich produktů.

Stížnosti

Pokud nás budete kontaktovat za účelem stížnosti na nějaký náš produkt, službu či konkrétní činnost, můžeme vás zpětně kontaktovat za účelem získání dalších informací a sdílet vaše osobní údaje s osobami, které v naší společnosti odpovídají za vyřizování stížností.

Dejte vědět svým blízkým nebo jim pošlete e-mail

Pokud se rozhodnete informovat nebo doporučit webové stránky společnosti Intervet  nebo naše konkrétní produkty vašim známým, požádá vás systém o sdělení jména této osoby, včetně její e-mailové adresy. Systém bude vyžadovat také poskytnutí vašich osobních údajů, včetně e-mailové adresy. Formulář je okamžitě zasílán této vaší blízké osobě, včetně pozvánky na naše webové stránky. Tyto informace s výjimkou e-mailového zaslání pozvánky neshromažďujeme.

Používání cookies a internetových tagů

Webové stránky společnosti Intervet používají cookies a jiné technologie ke sledování vaší návštěvnosti jiných webových stránek. Váš webový prohlížeč může být nastaven tak, aby vám dovoloval rozhodnout, zda budete cookies akceptovat nebo je odmítnete, popř. zda vás pokaždé upozorní, že cookies posílá. Pokud chcete sdílet osobní údaje, jako je e-mailová adresa a jméno uživatele, můžeme uložit část těchto informací do cookie tak, abychom vás rozpoznali a zapamatovali si vaše preference, když se na naše webové stránky vrátíte. Cookies nemohou být samy o sobě použity ke zjištění identity uživatele.

V některých částech internetu lze používat internetové tagy (také známé pod označením action tags, jednopixelové GIF, čisté GIF nebo 1-by-1 GIF) v kombinaci s cookies a  tyto tagy můžeme prostřednictvím třetí osoby, která nám poskytuje reklamu, třídit a organizovat. Tyto tagy bývají umístěny na on-line reklamních sděleních, které zavedou uživatele na danou webovou stránku nebo na vybrané strany daného webu. Využíváme technologie, které měří návštěvnost našich webových stránek a účinnost reklamních kampaní (včetně informací, kolikrát byla stránka zobrazena a jaké informace zde byly vyhledávány). Prostřednictvím těchto internetových tagů a cookies může být třetí osoba schopná shromažďovat anonymní agregovaná data o návštěvnících na ostatních stránkách. Ujišťujeme vás, že naše společnost prostřednictvím internetových tagů ani cookies žádným způsobem neshromažďuje ani se nesnaží získat osobní údaje o návštěvnících, jako jsou jejich jména, adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla.

Cookies a internetové tagy se používají pro určitou reklamní e-mailovou komunikaci, popř. v souvislosti se sledováním, zda příjemce nebo někdo, koho se e-mail týkal, poštu otevřel. Tyto cookies a internetové tagy neodkazují na vaše osobní údaje.

Uživatelé IP adres

Adresa internetového protokolu (IP adresa) je posloupnost čísel, která je automaticky přiřazena vašemu počítači vždy, když se přihlašujete prostřednictvím vašeho poskytovatele internetového připojení (ISP) nebo prostřednictvím poskytovatele připojení k místní (LAN) nebo regionální (WAN) síti. Webové servery automaticky identifikují váš počítač podle IP adresy přidělené během připojení k síti.

Společnost Intervet shromažďuje IP adresy za účelem systémového zpracování a auditu používání našich webových stránek. Prostřednictvím informace o IP adrese nezjišťujeme osobní údaje o uživateli (včetně e-mailové adresy), což znamená, že po každém připojení zůstává uživatel v anonymitě. V některých případech, jako je zajištění využívání stránek v souladu s pravidly, ochrana našich služeb, stránek nebo jiných uživatelů, nicméně můžeme prostřednictvím IP adresy uživatele identifikovat.

Ostatní

Vyhrazujeme si právo na zpřístupnění vašich osobních údajů (včetně e-mailové adresy) v souladu s platnými právními předpisy v případech, bude-li to nezbytné pro ochranu našich práv, dodržování právními předpisy stanoveného postupu, splnění soudního příkazu a povinností stanovenýchprávními předpisy upravujícími provoz našich webových stránek.

Pro případ nenadálých okolností v naší společnosti, jako je zbavení práva nakládat  s majetkem, fúze s jinou společností, konsolidace, prodej obchodních podílů nebo jiné nepravděpodobné události, se prosím seznamte se “Změnami v ochraně osobních údajů”, v nichž je popsáno, jak budete v těchto případech instruováni.

Volba a přístup

Komunikace

Můžete obdržet e-mailovou zprávu (e-maily týkající se mandatorních služeb, výběrové informační zpravodaje nebo výběrové propagační e-maily), nebo vám bude zaslána  přímá e-mailová informace, kterou získáme prostřednictvím webových stránek.

Tyto komunikační služby si můžete zajistit na webových stránkách produktu, nebo můžete obdržet upozornění automaticky po uskutečněné transakci.

Volby/ Rozhodnutí

Pokud se rozhodnete odhlásit z odběru našeho výběrového informačního zpravodaje nebo našich propagačních e-mailů, navštivte prosím naše webové stránky, jejichž prostřednictvím jste poskytli vaše osobní údaje. Zde se můžete odhlásit nebo obnovit váš on-line profil, nebo můžete využít instrukce k odhlášení, které obdržíte e-mailem. E-maily týkající se mandatorních služeb nemají možnost odhlášení, protože se nejedná o obchodní sdělení a neslouží k podpoře zboží či image naší společnosti. Pokud byste s odhlášením výběrových informačních zpravodajů nebo propagačních e-mailů měli problémy, můžete se na nás obrátit a my váš e-mail postoupíme příslušnému obchodnímu oddělení. V takovém případě prosím využijte pro získání dalších informací sekci „Kontaktujte nás“ v tomto Prohlášení.

Přístup k osobním údajům

Máte právo přístupu k osobním údajům, včetně e-mailové adresy získané prostřednictvím našich webových stránek či mobilních aplikací. Abyste se dostali k vašim osobním údajům za účelem jejich změny, vymazání nebo aktualizace, podívejte se na webové stránky, kde jste se registrovali, a zde si můžete zobrazit nebo aktualizovat vaše osobní údaje on-line tím, že se přihlásíte na svůj účet. Pokud jste si zvolili možnost být v seznamu adresáře vyhledávače, můžete se z tohoto seznamu rovněž vyřadit aktualizací nastavení vašeho on-line účtu. Pokud byste s přístupem k vašim osobním údajům měli problémy, můžete se na nás obrátit a my váš e-mail postoupíme příslušnému obchodnímu oddělení. V takovém případě prosím využijte pro získání dalších informací sekci „Kontaktujte nás“ v tomto Prohlášení.

Bezpečnost a souhlas

Bezpečnostní opatření

Využíváme přiměřené a vhodné technické, administrativní a fyzické zabezpečení, abychom ochránili osobní údaje (včetně e-mailových adres) před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním. Pro sběr důvěrných osobních údajů, jako jsou čísla kreditních karet a informace o účtu, pokud jsou nutné pro využití služby na webové stránce či v mobilní aplikaci, používáme šifrování dat a metody přenosu dat.

Osobní údaje a děti

Nezískáváme vědomě osobní údaje přímo od žádné osoby mladší 13 let.

Změny Prohlášení k ochraně osobních údajů

Pokud se rozhodneme učinit podstatné změny (včetně změn v našich zvyklostech v rozesílání e-mailů) v tomto Prohlášení k ochraně osobních údajů, upozorníme na změny v tomto Prohlášení tak, aby byly dostupné na naší webové stránce a na dalších místech, která považujeme za vhodná, takže budete mít vědomost o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud vůbec, je zveřejňujeme. Vyhrazujeme si právo kdykoli toto Prohlášení změnit, proto ho prosím často kontrolujte. Mohou se zde objevovat malé změny, které se ale nijak nedotýkají využití vašich osobních údajů. Pokud provedeme zásadní změny tohoto Prohlášení, upozorníme vás na to zde, nebo na naší domovské stránce, anebo e-mailem.

Kontaktujte nás

Pokud si nebude přát nadále dostávat naše výběrové nebo propagační informace, nebo budete chtít mít přístup k osobním údajům (včetně vaší e-mailové adresy), které se vás týkají a které byly shromážděny prostřednictvím webové stránky, navštivte prosím naši webovou stránku, jejímž prostřednictvím jste své osobní údaje poskytli. Zde se můžete odhlásit nebo aktualizovat váš on-line profil, nebo k tomu můžete využít instrukce, které obdržíte e-mailem. Pokud byste s přístupem k vašim osobním údajům měli problémy, můžete se na nás obrátit a my váš e-mail postoupíme příslušnému obchodnímu oddělení.

Pokud máte k tomuto on-line upozornění nějaké otázky, kontaktujte nás na této adrese:

INTERVET, s.r.o.

Hadovka Office Park

Evropská 33a

Praha 6

Česká republika

Phone : +420 233 010 213

Fax : +420 233 010 209

Slovníček pojmů

Agregované údaje

Statistické údaje, které mohou být shromažďovány pomocí webových stránek, nebo jiných zdrojů, a které neumožňují identifikaci konkrétní osoby. Příkladem agregovaných informací jsou například demografické údaje, názvy domén a provoz na webové stránce.

Prohlížeč

Navigační program běžící na klientově počítači, který umožňuje prohlížení webové stránky. Příkladem jsou Netscape Navigator a Microsoft Internet Explorer.

Dítě

Dítě je definováno v souladu s americkým zákonem na ochranu on-line soukromí dětí z roku 1998 (COPPA), který se týká osobních údajů shromažďovaných od dětí na webových stránkách, jako osoba mladší třinácti (13) let.

Cookie

Malý textový soubor obsahující informace, že určitá webová stránka zanechala stopu na uživatelově harddisku při jejím prohlížení. Cookies mohou obsahovat informace, jako je uživatelovo ID, uživatelské preference, archivní informace o nákupní kartě apod. Cookies mohou obsahovat osobní údaje.

E-mail

Zkratka elektronické pošty (Electronic Mail). Zpráva odeslaná jednou osobou jiné osobě prostřednictvím počítače. E-mail může být odeslán automaticky velkému počtu adresátů.

Šifrování

Zakódování dat do privátního kódu v zájmu bezpečnosti přenosu informace.

Domovská stránka

První strana webových stránek. Také jde o webovou stránku, kterou automaticky váš prohlížeč zobrazí po jeho spuštění.

Hypertextový odkaz (Hyperlink)

Hyperlink je aktivní odkaz na jinou webovou stránku, spojení mezi dvěma stránkami. Kliknutí na jednu stránku vás zavede na jiné místo, které může být na stejné stránce nebo ve dvou naprosto rozdílných dokumentech.

IP adresa

Číslo, které je překládáno do názvu domény (např. progressive.com). Tato adresa je řetězcem čtyř oddělených čísel, oddělených mezerami (jako 111.22.3.444) a používá se jako představitel počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu.

Opt-In

Možnost daná uživateli zcela kontrolovat sběr a rozšiřování jeho/jejích osobních informací. Stránka, která zajišťuje tuto možnost, prohlašuje, že nebude dohledávat či sledovat osobní údaje o uživateli, pokud by sám vědomě tyto informace neposkytnul a nesouhlasil s jejich sběrem a využíváním. Společnost musí mít souhlas uživatele před sběrem a použitím informací.

Opt-Out

Možnost, kterou musí uživatel aktivně zvolit, aby zabránil určité webové stránce používat jeho informace a sdílet je s třetí osobou. V typickém případě je uživatel požádán zvolit Opt-out, aby došlo k zamezení používání jeho dat.

Osobní údaje

Informace, jejichž prostřednictvím lze identifikovat konkrétního individuálního uživatele, např. jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Osobní preference uživatele vysledované webovou stránkou prostřednictvím cookies se rovněž považují za osobně identifikovatelné, pokud vedou k jinému osobnímu údaji poskytnutému uživatelem (srovnejte s agregovanými údaji). Citlivé osobní údaje, jako informace o zdravotním stavu, čísle kreditní karty a čísle sociálního pojištění jsou osobními údaji podléhajícími přísným podmínkám a povinnostem plynoucím z právních předpisů.

On-line upozornění na zabezpečení soukromí

Prohlášení na webové stránce, které uvádí, jaké údaje jsou stránkou shromažďovány, jak budou použity, kdo je bude sdílet a možnosti kontroly toho, jak budou tyto údaje využívány.

Třetí osoba

Osoba nebo organizace, která není součástí společnosti Intervet.

Internetový tag (odkaz, značka)

Malý obrázek na stránce HTML, který má ve všech rozměrech velikost 1 pixel. Díky své nepatrné velikosti není vidět, ale používá se pro anonymní informování třetích subjektů. Používá se zejména zadavateli inzerce.

Webová stránka

Soubor stran nebo souborů na World Wide Webu, které jsou spolu spojeny a udržovány společností, organizací nebo individuální osobou.

Sledujte nás: